globalihale.com

Kullanım Şartları

1) İhale Satışları Global Endüstri Değerleme Tasfiye ve Satış Organizasyonu Ltd.Şti tarafından düzenlenmektedir. 

2) İhaleye katılacak firmalar önce Login (Üye) olmalıdır. Üye olan firmalar kururmumuzca da onaylandıktan sonra satışlara katılabilirler.

3) üye sayfalarına giren kişiler buradan ilgilendikleri ürünlere teklif verirken bulunduğu yerde görüldüğü şekilde aldıklarını kabul ederler. 

4) İhale bittiğinde en yüksek teklif veren firmaya (en azından rezerv fiyata ulaşmış ise) elektronik posta ile bildirim gelir. Bildirim sonunda ihalede en yüksek teklif veren firma sayfamızda belirtilen Teklif 1 ve Teklif Formu 2'i formunu doldurup kaşeli ve imzalı olarak 1 saat içinde +90 212 346 18 48 nolu faks numaramıza bildirmeliler. 

5) En yüksek teklif veren ve Teklif formları tarafımıza ulaşan teklifler satıcı onayına sunulur ve onay alındıktan sonra tarafınıza bildirim yazısıyla birlikte satıcı kurumun hesap numarası bildirilecek. Makine bedeli satıcı firmanın hesabına yatırılacak ancak satışlar için uygulanan %12 tutarındaki Alıcı primi ise Global Endüstri Ltd. Şti. hesabına ödendikten sonra ekipmanın bulunduğu yerden teslim alınması için satıcı ile birlikte  bir program yapılacağından  0.212.346 18 44 nolu telefon mumaramızdan firmamız ile iletişime geçerek ilgili personelimiz tarafından teslimat süreci organize edilecektir.

6) İhale sırasında yada sonucunda geri çekilme yapılamaz. İhaleden teklif vererek kazanan firmalar satıştan çekilmeleri halinde mal bedeli üzerinden  % 20 mal sahibine % 5 ise Global Endüstri değerleme Tasfiye ve Satış organizasyonuna cezai şart olarak öderler. Ödeme yapılmaması hukuksal yaptırım sonucunu doğurmaktadır. 

 

 1. Bu Standart Şartlar, bu Satış Formunun arkasında anlatılanlar ile birlikte, (“MAL SAHİBİ” [temlik ve ferağ eden mal sahibi]) satış temsilcisi olan Global Endüstri Değerleme Tasfiye ve Satış Organizasyonu Ltd Şti (“GLOBAL”)’ bir alıcıya veya muhtemel alıcıya (“Alıcı”) satacağı veya teklif edeceği mallara konu yegane hüküm ve şartlardır.

 

 1. Mal Sahibi ve Global, Listelerinde tanımlanan her türlü mal partisini geri çekme ve önerilen herhangi bir belirlli mal partisi ile ilgili her türlü teklifi kabul etmek için veya Alıcılardan fiyat tekliflerini kabul etmek üzere kendisini veya Mal sahibini bağlamama hakkını saklı tutar. 

 

 1. Alıcı Teklif Formunu doldurmalıdır. Talep üzerine Global’den veya internet sayfasından temin

          edilebilir. (www.global-industry.net)  

 

 1. Teklif sahibi birkaç mal üzerine teklif verir ise, Global her teklifi ayrı ayrı mütalaa etme hakkını saklı tutar.

 

 1. Alıcı, cari oranda Katma Değer Vergisi ilave edilen Arz Fiyatı üzerinden % 12 Alıcılar Primini Global’e ödeyecektir. Satılan malların bedeli Mal Sahibine ödenecektir. Alıcılar Primi devredilemez ve bütün satın alıcılar tarafından ödenecektir.

 

 1. (a) Alıcı, kazandığı malların ödemesini yaptıktan sonra sadece Mal Sahibinin, Global’in veya  yetkili kıldıkları temsilcisinin denetimine tabi olarak ve ön düzenlemesi ile taşıyacaktır;       

        

         (b)  Alıcının, satın aldığı hiç bir parti malın bedeli ödenmeden fabrikadan veya bulunduğu yerden sökülmesine veya taşımasına izin verilmez;    

        

         (c)  Şayet, Mal Sahibinin görüşüne göre, her türlü taşımanın veya bunun bir kısmının Mal Sahibinin tesislerine muhtemel hasar vermesi halinde veya Alıcının herhangi bir hasarı düzeltememesi veya düzeltmeye isteksiz olması halinde,  Global ve Mal Sahibi, Alıcıya yapacakları İhbar üzerine, söz konusu parti malın satışını fesih edebilir (Satın alma bedeli verilen hasardan düşülerek Alıcıya iade edilebilir) veya ceza kesilmesi uygun görülmüş ise mutabık kalınarak aynı Şartları sürdürmek üzere, ilgili parti malların Mal Sahibinin tesislerinden taşınmasına izin verilebilir.     

        

         (d)  Mal Sahibinin tesislerinden mallar taşınmadan önce, herhangi bir üçüncü taraf parti malın tamamının veya bir kısmının zilyetliği veya tasarrufu üzerinde hak iddia eder ise, Mal sahibi veya Global bu parti mal ile ilgili satışı feshetme hakkını saklı tutar.

 

 1. Alıcı, satın aldığı malın (malların) taşınması esnasında üçüncü şahısların mülklerine (ve özellikle Mal Sahibinin tesislerine) kendisinin, onun taşıyıcılarının veya onun temsilcilerinin vereceği bütün hasarlardan sorumlu olacaktır. Mal Sahibi ve Global, sözkonusu hasarın olacağını muhtemel görürler ise, Global’in talebine göre, bir mal partisinin taşınması ile Mal Sahibinin tesislerine olacak muhtemel hasarın yerine konması masrafları için teminat yoluyla Alıcıdan böyle bir para tutarının yatırılmasını talep edebilir. Alıcı böyle bir parayı yatırmayı red eder ise, Mal Sahibi veya Global,  Alıcının satın almış olduğu mal partisinin tamamını veya bir kısmını almak amacıyla Mal Sahibinin tesislerine girişini red edebilir veya yukarıdaki  Madde  6 (c) uyarınca söz konusu parti malın satışını feshedebilir.        

 

 1. (a) Her parti mala ait risk, Ödemesi yapılmış olan mallar için Global tarafından gönderilen Teslim Alma İhbarınından itibaren Alıcı tarafına geçecektir.     

 

         (b)  Ödemenin tamamı yapılana kadar her parti mala ait mülkiyet Alıcıya geçmeyecektir.

 

 1. Bütün parti mallar, Mal Sahibinin tesislerinden Çekilme Tarihinde veya Çekilme Tarihinden önce

          (Satış Formunda belirtildiği üzere) çekilmelidir. Bu şartlara uygun olarak her hangi bir parti mal

çekilmez ise, Global bu parti malları, malların taşınması ile Mal Sahinini  tesislerine yapacağı her

          türlü hasarın maliyetini üstlenecek olan Alıcıya risk ve masraflar ait olmak üzere, taşıyabilir.

  

 1. (a) Mallar (Makina ve Emtialar), durumları, kaliteleri, miktarları veya uyumluluklarına göre beyanlar ve teminatlar olmaksızın her ne şekilde olursa olsun “ olduğu gibi,  bulunduğu yerde” esası ile satılmaktadır ve Alıcılar bu esasa uygun olarak satın almaktadırlar.

        

        

         (b)  Global, Listelerde  görünen her bir parti malın tanımlarının doğru olduğunu temin etmek için ellerinden gelen en iyi gayreti kullanmışlardır fakat Alıcı sözkonusu malların tanımlarına kendi riskinde güvenmektedir. Listelerde ihtiva olunan tanımların doğruluğunu onaylatmak için Alıcıya, teklif verme niyetinde olduğu her türlü parti malın gözetimini yapması tavsiye olunur. Listelerde bulunan hiçbir parti mal yeni olarak satılmamaktadır. Global’in listelerde ihtiva olunan bu parti mallara ait her türlü yanlış tanımlamalardan, Alıcı tarafından niyet edilen bu parti malların işlevlerinin yerine getirilmesinde başarısız olunmasından, veya Mal Sahibinin tesislerinden bu parti malların taşınması öncesinde sebep olunan her türlü hasar veya zararlardan, satın alınan herhangi bir bir parti malın (malların) kusuru sonucu  veya kusuru ile ilgili olarak Alıcı tarafından ispat edilmiş her türlü zarar veya hasar veya yaralanmadan dolayı olan bütün yükümlülükleri işbu hariç tutar ancak buna ait Madde 8(a)’ya uygun olarak bu konudaki riskin geçmesinden sonra.

 

 1. Bu şartlar veya maddeleri ile ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlığın meydana gelmesi halinde, bu uyuşmazlık Global’in kendi takdir yetkisinde ancak Mal Sahibinden alınacak onay doğrultusunda belirlenecektir.

 

 1. Alıcı yukarıda anılan her türlü şarta uymaz ise; Global, Alıcıya isteği ile ilgili bildirim vermeksizin ilgili parti mallarını yeniden satmakta serbesttir ve bu yeniden satıştan doğan her türlü zararı Alıcıdan tahsil edebilir.   

 

 1. Global, Alıcıların, bir finans şirketi vasıtasıyla satın almayı düşündükleri Parti Mallarınında, teklif verirken, ödemenin bu şartlara uygun olarak gerçekleştirilebileceği düzenlemelerin en iyi şekilde yapılmasının önemine dikkatlerini çekmektedir.

 

 1. Alıcı tarafından satın alınan parti malın (malların) teslimatı normal iş saatleri dışında  Alıcı tarafından talep edilemez ve ödemenin tamamı yapıldıktan sonra makul bir süre içerisinde teslimat yapılmalıdır. Makul sürenin ne olduğunu belirlenmesinde, Mal Sahinin veya Global’in ihmallerinden ayrı olarak meydana gelebilecek ilgili bütün riskler için ve özellikle, ancak yukarıda anlatılanların ekseriyetine halel getirmeksizin, her türlü geçici tatil veya fiziki hizmetlerin yapılamaması, ayaklanma, grev veya diğer işçi hareketi, veya Mal Sahibinin, Global’in kontrolları dışında normal teslimata diğer engeller için adil süre tanınacaktır. Mal Sahibinin, Global’in, bundan dolayı tazmin edilmediği ve söz konusu masrafı karşılamak üzere Alıcı tarafından fon konulmadığı sürece, sözkonusu engellerin üstesinden gelme konusunda herhangi bir masrafa girmeleri talep edilemez.  Global, parti malın(malların) teslimatı için yukarıda bahsedilen sözkonusu herhangi bir engelin kaldırılması için, kendi hükmüne göre konuyu şiddetlendirebilecek veya kendi itibarına veya ticari itibarına zarar verici  herhangi bir kanuni takibat başlatmak zorunda değildir    

 

 1. SAĞLIK VE GÜVENLİK

         Satışın herhangi bir zamanında, fabrikanın herhangi bir malın, parti malın(malların) içindeki makina veya ekipmanın, çalışan bir ortamda bu fabrikanın, makinanın veya ekipmanın kullanımını düzenleyen  Sağlık ve Güvenlik Yasaları veya Kurallarına muhakkak uymayabileceği hususuna Alıcının açık bir şekilde dikkati çekilmektedir. Kazanan Alıcıların, söz konusu herhangi bir fabrika, makina veya ekipman için, burada, söz konusu fabrika, makina veya ekipmanın bir yerde veya işde kullanımının, bu sözleşmeye ek olarak aşağıda bulunan yürürlükteki anılan Yasa veya Düzenlemeleri ihlal etmediğini  temin etmeleri istenmektedir.  

 

 1. TOKSİK KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER

Fabrikanın veya ana hizmet tesisatlarının belli bazı tiplerinin, iş sahasından taşınması sırasında doğru olarak hareket ettirilmediği taktirde, Sağlık ve Güvenlik Yasaları ve Kuralları ve Sağlık Kurallarına karşı Tehlikeli Maddelerin Kontrolünü veya bir çalışma ortamında söz konusu maddelerin kullanımını kapsayan diğer her türlü mevcut düzenlemeleri ihlal edebilecek mavi veya beyaz asbest, tehlikeli kimyasallar v.s taşıyabileceğine, Alıcıların (kazanan veya bunlardan başka) dikkati açık bir şekilde çekilmektedir.

 

ÖZEL HÜKÜM VE ŞARTLAR

 1. Alıcıların, taşımaya başlamadan önce onay almak üzere bir yöntem beyanı vermeleri talep edilebilir.
 2. Ekipmanı, sökme, yükleme ve gönderme ile ilgili bütün masraflar ve yükümlülükler ekipmanı satın alan tarafından karşılanacaktır.
 • Ekipmanı söktükten ve topladıktan sonra, Alıcı, iş sahasını temiz ve düzgün bir durumda bırakmalıdır.

 


GLOBAL ENDÜSTRİ DEĞERLEME TASFİYE VE SATIŞ ORGANİZASYONU LTD. ŞİRKETİ - Ahi Evran Caddesi Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:159, 34398 Maslak - İstanbul, Türkiye - Tel :+90 (212) 346 18 44 - Fax : +90 (212) 346 18 48 Web : www.global-industry.net - www.globalendustri.com.tr - www.globalihale.com×